Verdiği Dersler

Aşağıda, son iki yıl içinde Nurcan Yazıcı tarafından verilen lisans ve yüksek lisans düzeyindeki dersler bulunmaktadır. Derslerin ayrıntılarını görmek için lütfen ders isimlerine tıklayınız.

Akademik Yıl Dönem Ders Düzeyi Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
2009-2010 Güz Anadolu'da Erken Türk Beylikleri Mimarisi Lisans 3 80
Anadolu'da Osmanlı Dönemi Mimari Mirası I Yüksek Lisans 4 6
İlkbahar Anadolu Selçuklu Mimarisi Lisans 3 70
Türk Mimarisinde Süsleme Tasarımları Lisans 2 72
Osmanlı Mimarlık Kurumları Lisans 2 60
Anadolu'da Osmanlı Dönemi Mimari Mirası II Yüksek Lisans 4 4
2010-2011 Güz Anadolu'da Erken Türk Beylikleri Mimarisi Lisans 3 80
Anadolu'da Osmanlı Dönemi Mimari Mirası I Yüksek Lisans 4 5
İlkbahar Anadolu Selçuklu Mimarisi Lisans 3 66
Türk Mimarisinde Süsleme Tasarımları Lisans 2 69
Osmanlı Mimarlık Kurumları Lisans 2 55
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı Lisans 2 50
Anadolu'da Osmanlı Dönemi Mimari Mirası II Yüksek Lisans 4 4
Dersin AdıAnadolu
Dersin KoduSTA235
Dersin AdıAnadolu Selçuklu Mimarisi
Dersin KoduSTA236
Haftalık Saati3
Kredisi3
Amaç ve KapsamıAnadolu Selçuklu mimarisinde cami plan tipleri, süsleme özellikleri ve sivil mimari örnekleri ele alınmaktadır.
Ön Koşullar-
Önerilen KaynaklarALTUN, A., Anadolu’da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi,İstanbul, 1978
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
ASLANAPA, O., Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara, 1991
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,İstanbul, 2003
SÖNMEZ, Z., Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara, 1989
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri,Ankara, 1998
Dersin AdıTürk Mimarisinde Süsleme Tasarımları
Dersin KoduSTA328
Haftalık Saati2
Kredisi2
Amaç ve KapsamıAnadolu'da Türk mimarisinin (Selçuklu, Beylikler, Osmanlı) gelişim süreci içinde mimariye bağlı süsleme elemanlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar, mimariye bağlı süsleme programında değişik malzeme ve teknikler hakkında bilgi verilecektir. Türk mimarisinde taş, devşirme malzeme, çini, alçı, kalemişi süslemelerle ahşap ve maden sanatı örnekleri, bunların mimarideki kullanım yeri görsel malzeme ile desteklenerek anlatılacaktır.
Ön Koşullar-
DeğerlendirmeBir ara sınav (seminer ve ödev), bir final sınavı (yazılı sınav)
Önerilen KaynaklarASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, 2005.
ALTUN, Ara (Haz.), Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul, 1998.
BAĞCI, Serpil, “Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar”, Osmanlı Uygarlığı 2 (Yay. Haz. Halil İnalcık, Günsel Renda), Ankara, 2004, s.736-759.
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I, Erken Devir (1300-1453), İstanbul, 1979.
DEMİRİZ, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme: Bir Envanter Denemesi, İstanbul, 2000.
ÖGEL, Semra, Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara, 1987.
ÖZBEK, Yıldıray, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002.
YETKİN, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişimi, İstanbul, 1986.
Dersin AdıOsmanlı Mimarlık Kurumları
Dersin KoduSTA452
Haftalık Saati2
Kredisi2
Amaç ve KapsamıDünya medeniyetleri arasında mimari bir üslup yaratarak önemli mimari eserler ortaya koyan Osmanlıların mimari üretimlerini nasıl bir örgütlenme içinde yaptıkları, dersin amacını oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nde Saray’a bağlı merkezi mimarlık teşkilâtı, yapısı, görev ve sorumlulukları ile teşkilâtın yapısındaki çözülme, XIX. uüzyılın başlarından itibaren yeniden yapılanma süreci, bu yüzyılda farklı isimler altında örgütlenen mimariyle ilgili kurumlar ve bunların işleyişi, görsel malzemeyle desteklenerek işlenecektir.
Ön Koşullar-
DeğerlendirmeBir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen KaynaklarAFYONCU, Erhan, “XVI.Yüzyılda Hassa Mimarları”, Prof.Dr.İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s. 207-216.
AFYONCU, Fatma, XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Ahmet Refik, Türk Mimarları, (Yay. Hazl. Z. Sönmez), Sander Yayınları, İstanbul 1977.
BARKAN, Ömer L., Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı I-II (1450-1457), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972.
SÖNMEZ, Zeki, “Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa Mimarlar Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı-Kültür ve Sanat, Cilt: 10, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, s. 184-189.
TURAN, Şerafettin, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1/1, Ankara 1964, s.157-200.
YAZICI, Nurcan, Osmanlılarda Mimarlık Kurumunun Evrimi ve Tanzimat Dönemi Mimarlık Ortamı, MSGSÜ. SBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
Dersin AdıCumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı
Dersin KoduSTA444
Haftalık Saati2
Kredisi2
Amaç ve KapsamıDerste, Cumhuriyet dönemi ideolojisinin yapılanması ve Cumhuriyet döneminde şehirciliğin gelişimi, sorunları ele alınmaktadır.
Ön Koşullar-
DeğerlendirmeBir final sınavı
Önerilen KaynaklarBOZDOĞAN, Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis Yayınları.
Dersin AdıAnadolu
Dersin Kodu5228
Dersin AdıAnadolu
Dersin Kodu5128